1 Νοεμβρίου, 2015

Η σιγουρη λυση μειωσης των εξοδων!

Η σίγουρη λύση μείωσης των εξόδων!

Η ενεργειακή αναβάθμιση ενός κτιρίου αδιαμφισβήτητα μπορεί να αποφέρει σημαντικά οφέλη τα οποία αφορούν στη μείωση των συνολικών εξόδων χρήσης.

Με τον όρο “ενεργειακή αναβάθμιση κτιρίου” εννοούμε το σύνολο των επεμβάσεων σε ένα κτίριο με σκοπό την βελτίωση της ενεργειακής του απόδοσης, προς όφελος βεβαίως του ιδιοκτήτη και του περιβάλλοντος. Είναι προφανές ότι η αναβάθμιση αφορά μόνο σε υφιστάμενα κτίρια, αφού όλα τα νέα κτίρια θα πρέπει να πληρούν ελάχιστες απαιτήσεις ενεργειακής απόδοσης που έχουν καθοριστεί στον Κανονισμό Ενεργειακής Απόδοσης Κτιρίων (ΚΕΝΑΚ). Ας πάρουμε όμως τα πράγματα από την αρχή. Ως «Ενεργειακή απόδοση κτιρίου», σύμφωνα με τον ν.3661/2008, καθορίζεται η ποσότητα ενέργειας που πράγματι καταναλώνεται ή εκτιμάται ότι ικανοποιεί τις διάφορες ανάγκες που συνδέονται με τη συνήθη χρήση του κτιρίου, οι οποίες μπορεί να περιλαμβάνουν, μεταξύ άλλων, τη θέρμανση, την παραγωγή θερμού νερού, την ψύξη, τον εξαερισμό και το φωτισμό.

Η ποσότητα αυτή εκφράζεται με έναν ή περισσότερους αριθμητικούς δείκτες, οι οποίοι έχουν υπολογισθεί λαμβάνοντας υπόψη τη μόνωση, τα τεχνικά χαρακτηριστικά και τα χαρακτηριστικά της εγκατάστασης, το σχεδιασμό και τη θέση του κτιρίου σε σχέση με κλιματολογικούς παράγοντες, την έκθεση στον ήλιο και την επίδραση γειτονικών κατασκευών, την παραγωγή ενέργειας του ίδιου του κτιρίου και άλλους παράγοντες που επηρεάζουν την ενεργειακή ζήτηση, στους οποίους περιλαμβάνονται και οι κλιματικές συνθήκες στο εσωτερικό του κτιρίου.

 

Πως υπολογίζεται η ενεργειακή απόδοση

Για τον υπολογισμό της ενεργειακής απόδοσης του κτιρίου λαμβάνονται υπόψη:

α. Η χρήση του κτιρίου, οι επιθυμητές συνθήκες εσωτερικού περιβάλλοντος, τα χαρακτηριστικά λειτουργίας και ο αριθμός χρηστών.

β. Τα κλιματικά δεδομένα της περιοχής του κτιρίου

γ. Τα γεωμετρικά χαρακτηριστικά των δομικών στοιχείων του κτιριακού κελύφους σε σχέση με τον προσανατολισμό και τα χαρακτηριστικά των εσωτερικών δομικών στοιχείων

δ. Τα θερμικά χαρακτηριστικά των δομικών στοιχείων του κτιριακού κελύφους

ε. Τα τεχνικά χαρακτηριστικά της εγκατάστασης θέρμανσης χώρων

στ. Τα τεχνικά χαρακτηριστικά της εγκατάστασης ψύξης/κλιματισμού χώρων

ζ. Τα τεχνικά χαρακτηριστικά της εγκατάστασης μηχανικού αερισμού

η. Τα τεχνικά χαρακτηριστικά της εγκατάστασης παραγωγής ζεστού νερού χρήσης

θ. Τα τεχνικά χαρακτηριστικά της εγκατάστασης φωτισμού για τα κτίρια του τριτογενή τομέα

ι. Τα παθητικά ηλιακά συστήματα

Παράλληλα, συνεκτιμάται η θετική επίδραση ενεργητικών ηλιακών συστημάτων και άλλων συστημάτων παραγωγής θερμότητας, ψύξης και ηλεκτρισμού με τη χρήση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας (ΑΠΕ), ενέργεια παραγόμενη με τεχνολογίες συμπαραγωγής ηλεκτρισμού και θερμότητας (ΣΗΘ), κεντρικά συστήματα θέρμανσης και ψύξης σε κλίμακα περιοχής ή οικοδομικού τετραγώνου (τηλεθέρμανση) και ο φυσικός φωτισμός.

Ακολούθως, η ενεργειακή απόδοση κτιρίου πιστοποιείται με την έκδοση Πιστο- ποιητικού αναγνωρισμένο από το Υπουργείο Ανάπτυξης ή άλλον φορέα που αυτό ορίζει, το οποίο εκδίδεται από τον Ενεργειακό Επιθεωρητή Κτιρίων και αποτυπώνει την ενεργειακή απόδοση ενός κτιρίου. Το Πιστοποιητικό αυτό κατατάσσει το κτίριο σε μία από τις κατηγορίες Α+ έως Η, ανάλογα με το λόγο της απόδοσης του κτιρίου σε σχέση με το κτίριο αναφοράς.

 

Τι ισχύει για το Πιστοποιητικό Ενεργειακής Απόδοσης

Το πιστοποιητικό περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων, τιμές αναφοράς, όπως ισχύουσες νομικές απαιτήσεις και κριτήρια συγκριτικής αξιολόγησης, ώστε να επιτρέπει στους καταναλωτές να συγκρίνουν και να αξιολογούν την ενεργειακή απόδοση του κτιρίου. Το πιστοποιητικό συνοδεύεται από συστάσεις για τη βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης, σε σχέση με το κόστος που μπορεί αυτή να συνεπάγεται. Η μέγιστη ισχύς του είναι 10 έτη. Εάν στο κτίριο γίνει ριζική ανακαίνιση ή προσθήκη σε έκταση που επηρεάζει την ενεργειακή απόδοσή του, η ισχύς του πιστοποιητικού ενεργειακής απόδοσης κτιρίου λήγει κατά το χρόνο ολοκλήρωσης της ανακαίνισης ή της προσθήκης, πριν παρέλθει το διάστημα των 10 ετών.

Στα κτίρια συνολικής επιφάνειας άνω των 1.000 τ.μ. που υφίστανται ριζική ανακαίνιση, η ενεργειακή απόδοσή τους αναβαθμίζεται, στο βαθμό που αυτό είναι τεχνικά, λειτουργικά και οικονομικά εφικτό, ώστε να πληροί τις ελάχιστες απαιτήσεις ενεργειακής απόδοσης όπως αυτές καθορίζονται στον Κ.Εν.Α.Κ. (Κανονισμός Ενεργειακής Απόδοσης Κτιρίου). Οι απαιτήσεις αυτές θεσπίζονται, είτε για το ανακαινιζόμενο κτίριο ως σύνολο είτε μόνο για τις ανακαινιζόμενες εγκαταστάσεις ή τα δομικά στοιχεία αυτού, εφόσον αποτελούν μέρος ανακαίνισης που πρέπει να ολοκληρωθεί εντός περιορισμένου χρονικού διαστήματος, με στόχο τη βελτίωση της συνολικής ενεργειακής απόδοσης του κτιρίου.

Για τα υπόλοιπα κτίρια, προς το παρόν, η ενεργειακή τους αναβάθμιση δεν είναι υποχρεωτική ακόμα και αν υποστούν ριζική ανακαίνιση, εντούτοις τα οφέλη που μπορούν να προκύψουν για τον ιδιοκτήτη είναι σημαντικά και τούτο, διότι με βάση τα στοιχεία του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Κλιματικής Αλλαγής (ΥΠΕΚΑ), ειδικά στον οικιακό τομέα, το 73% της καταναλισκόμενης ενέργειας αφορά στις θερμικές ανάγκες και το 27% στις ηλεκτρικές καταναλώσεις.

 

Τα βήματα της ενεργειακής αναβάθμισης

Η ενεργειακή αναβάθμιση περιλαμβάνει τέσσερα βασικά βήματα:

1. Εκτέλεση ενεργειακής επιθεώρησης: Με αυτήν δημιουργείται το ενεργειακό αποτύπωμα του κτιρίου. Αποτυπώνονται τα θερμικά χαρακτηριστικά του κελύφους και οι Η/Μ εγκαταστάσεις. Παράλληλα, θα πρέπει να καταγραφούν οι εσωτερικές θερμοκρασίες και οι καταναλώσεις (ρεύματος, πετρελαίου, φυσικού αερίου, νερού, κ.α.).

2. Ανάλυση των συγκεντρωμένων στοιχείων και εντοπισμός των παρεμβάσεων που δύνανται να εκτελεστούν: Οι σημαντικότερες επεμβάσεις αφορούν συνήθως στο κέλυφος του κτιρίου (μονώσεις διαφόρων τύπων) και στα ηλεκτρομηχανολογικά στοιχεία. Πέραν αυτών δύναται να γίνει και εγκατάσταση ενός ή περισσότερων συστημάτων παραγωγής ενέργειας από Α.Π.Ε. τα οποία μπορούν να συμβάλλουν σημαντικά στη μείωση κατανάλωσης συμβατικών μορφών ενέργειας. Τέλος, επεμβάσεις γίνονται και στο φωτισμό, έτσι ώστε να βελτιστοποιηθεί η ανάγκη σκίασης με την ανάγκη για επαρκή φωτισμό, με ταυτόχρονη εκμετάλλευση του φυσικού φωτός.

3. Εκπόνηση αναλυτικής τεχνικής μελέτης των προτεινόμενων παρεμβάσεων σύμφωνα με τον ΚΕΝΑΚ, υπολογισμός του χρόνου απόσβεσης και παρουσίαση στον πελάτη. Σύναψη συμφωνίας εκτέλεσης των επιλεγμένων παρεμβάσεων υπο την επίβλεψη μηχανικού και έκδοση νέου πιστοποιητικού ενεργειακής απόδοσης.

4. Η χρηματοδότηση μέρους ή όλων των επεμβάσεων μπορεί να γίνει με αυτοχρηματοδότηση αλλά δύνανται να ενταχθούν και στο πρόγραμμα “Εξοικονομώ Κατ’ Οίκον” ή στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Περιβάλλον και Αειφόρος ανάπτυξη (ΕΠΠΕΡΑΑ) του ΥΠΕΚΑ. Τέλος, ένας σημαντικός παράγοντας οποίος θα πρέπει να ληφθεί υπόψη είναι και η συμπεριφορά των χρηστών του κτιρίου σε σχέση με τις ενεργειακές καταναλώσεις.